Algemene voorwaarden De Woondokter Interieuradvies en Verkoopstyling

 
Artikel 1  Algemeen
1.1Definities:
  1. De Woondokter te Andijk (handelsnaam van Margreet Holman : de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71303294, gevestigd aan de Flamingolaan 32, 1619 VD te Andijk.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met De Woondokter een overeenkomst sluit;
  3. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en De Woondokter.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met De Woondokter te Andijk. De toepasselijkheid van eventuele andere inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Woondokter en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
De Woondokter te Andijk draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan gestelde eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd
3.1. De door de Woondokter te Andijk opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van De Woondokter te Andijk een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten
De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf ( in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs
5.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief Btw.
5.2 In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen)  kunnen door De Woondokter te Andijk te allen tijden gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Woondokter op de factuur aan te geven wijze.
6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van De Woondokter op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich dan ook over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van De Woondokter te Andijk.
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. De Woondokter te Andijk kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. De Woondokter te Andijk is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door de  Woondokter te Andijk geleverde diensten.
7.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, tijdig aan De Woondokter te Andijk worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is De Woondokter te Andijk niet aansprakelijk voor de daaruit vloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan De Woondokter te Andijk zijn verstrekt, heeft de Woondokter te Andijk het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4 De Woondokter te Andijk  is niet aansprakelijk voor schade , van welk aard dan ook, doordat De Woondokter te Andijk is uitgegaan van de door de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor De Woondokter te Andijk kenbaar behoorde  te zijn.
7.5. De Woondokter te Andijk is niet aansprakelijk  voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien De Woondokter te Andijk desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van ( het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens De Woondokter te Andijk die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij De Woondokter te Andijk zijn ingediend, vervallen door verjaring.


Artikel 8 Overmacht
8.1 Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt De Woondokter te Andijk ontslagen van haar verplichtingen uit  de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt  mede verstaan een omstandigheid waar De Woondokter te Andijk geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan De Woondokter te Andijk kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal De Woondokter te Andijk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door De Woondokter te Andijk worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot  nihil. De Woondokter te Andijk zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen
10.1. De Woondokter te Andijk is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever  surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is De Woondokter te Andijk gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden.
10.3. De Woondokter te Andijk is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift De Woondokter te Andijk tot mededeling verplicht.
10.4. De Woondokter te Andijk heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat De Woondokter te Andijk de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en De Woondokter te Andijk is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 11 Meubelverhuur
11.1. De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van De Woondokter te Andijk voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2. De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van de opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door De Woondokter te Andijk gebruikt kunnen worden.
11.3. Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.
 
 
 

Betrokken

Ik help u graag met uw woonproject, klein of groot

Doelgericht

Een advies op maat, afgestemd op uw wensen, smaak en budget

Duidelijk

Van te voren alle prijzen op papier, zo staat u nooit voor onaangename verassingen

De Woondokter

Flamingolaan 32
1619 VD Andijk
06-13496571
dewoondokter@gmail.com
Kvk. nr. 71303294
BTW. NL002094352B42